Ostutingimused

 1. Üldsätted

  1. ZOOMBOOK.EE kodulehekülg, ZOOMBOOKi mobiilirakendus ja ZOOMBOOKi postkaarditeenus (edaspidi ZOOMBOOKi kodulehekülg) on kohad, kus Sina (edaspidi Külastaja) saad ZOOMBOOKi rakenduse abiga kujundada fotoraamatuid, märkmikke, kalendermärkmikke, fotokalendreid, postkaarte (edaspidi ZOOMBOOKi tooteid), luua oma ZOOMBOOKi toodete riiuli ning tellida ja osta ZOOMBOOKi tooteid internetist.
  2. Ostutingimused – ZOOMBOOKi kodulehe ja ZOOMBOOKi toodete Ostutingimused (edaspidi Tingimused) on siduv dokument Külastaja ja Teenusepakkuja vahel, edaspidi Osapooled, mis määratleb ZOOMBOOKi kodulehe kasutamise korra, Osapoolte kohustused ja õigused ZOOMBOOKi kodulehe kasutamisel, ja ZOOMBOOKi toodete makse-, tarne- ja tagastustingimused, ning muud ZOOMBOOKi toodete tellimise, ostmise ja müümisega seotud tingimused.
  3. Kui Külastaja sõlmib Teenusepakkujaga Ostu-Müügi lepingu, et osta ZOOMBOOKi tooteid, nimetatakse Külastajat Ostjaks ja Teenusepakkujat Müüjaks.
  4. Teenusepakkujal on õigus lepingut alati muuta, täiendada ja parandada. Tingimuste kõige värskem versioon on alati ZOOMBOOKi kodulehel olemas Ostutingimuste all. Muudetud tingimused jõustuvad nii pea, kui need ZOOMBOOKi lehel avaldatakse. Teenusepakkuja ei ole kohustatud Külastajaid nendest muutustest teavitama. Soovitame ZOOMBOOKi leheküljge aeg-ajalt kontrollida, kas tingimused on muutunud ning nedega tutvuda. Oluliste muutuste korral teatatakse sellest ZOOMBOOKi kodulehel.
  5. ZOOMBOOKi kodulehekülge külastada ning sealt ZOOMBOOKi tooteid (edaspidi tooteid) tellida ja osta on õigus vaid:
   1. teovõimelistel füüsilistel isikutel, ehk isikutel, kes on täisealised ja kelle teovõimet ei ole kohtulikult piiratud:
   2. noortel vanuses 16-18 eluaastat, kui neil on olemas vanema või hooldaja nõusolek, või kui nende teovõimet on laiendatud.
   3. juriidilistel isikutel;
   4. kõigi eelmainitute poolt volitatud isikutel.
   5. Ostja kinnitab Tingimustega nõustumise hetkel, et ta vastab punktis 1.5 nimetatud nõudmistele.
  6. ZOOMBOOKil on alati õigus lõpetada ZOOMBOOKi kodulehe teenuste edastamine, muuta ZOOMBOOKi kodulehte, või osa sellest, muuta kogu kodulehe sisu või osasid sellest, ning teha seda ilma Külastajat teavitamata.
 2. Isikuandmete kaitse

  1. Teenusepakkuja austab Külastaja privaatsusõigust isikuandmetega seoses. Isikuandmeid töödeldes järgib ZOOMBOOK Euroopa Liidu Andmekaitseseadust, samuti muid isikuandmete töötlemisega seotud seaduseid, ja teeb seda vaid Külastaja nõusolekul ning selleks, et lahendada juhtumeid, teostada e-turundust ja otseturundust, viia läbi uuringuid, võistlusi ja mänge. Rohkem infot ZOOMBOOKi kodulehel Privaatsustingimuste all.
  2. Zoombooki kodulehel registreerudes, ZOOMBOOKi tooteid ostes ja oma andmeid ZOOMBOOKiga jagades nõustub Külastaja, et ZOOMBOOK töötleb tema isikuandmeid ja muid jagatud andmeid selleks, et osutada talle ZOOMBOOKi kodulehe teenuseid ja selleks, et täita Ostu-müügi lepingu tingimusi vastavalt Tingimustes sätestatud korrale.
  3. Külastaja kinnitab ZOOMBOOKi kodulehe teenuseid kasutades, et on tutvunud Privaatsustingimustega.
 3. Registreerimine

  1. Selleks, et kasutada ZOOMBOOKi kodulehte kaupade tellimiseks ja tarnimiseks peab Külastaja registreeruma ja looma ZOOMBOOKi kodulehel konto, milleks on vajalik kehtiv e-posti aadress, täisnimi ja telefoninumber.
  2. Pärast konto registreerimist ZOOMBOOKi lehel võib Külastaja valida, kas ta soovib saada uudiseid e-kirja või SMS-i teel. Valikut tehes nõustub Külastaja, et Ostjal on õigus töödelda Külastaja poolt jagatud isikuandmeid (e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit) otseturunduse teostamiseks. Alaealine (ehk isik vanuses 16-18 eluaastat) kinnitab oma nõusolekuga, et tema andmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel on kooskõlas tema vanemate/hooldaja sooviga.
  3. Külastaja vastutab ainuisikuliselt oma tegude eest ZOOMBOOKi kodulehel ning peab kasutamisel järgima väljakujunenud käitumisstandardeid ja moraalinorme ega tohi oma käitumisega ohustada ZOOMBOOKi kodulehe ja/või teenuse korrapärast toimimist, turvalisust, läbipaistvust, sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud üles laadida valeandmeid, levitada viiruseid, lubada piiramatut ligipääsu ZOOMBOOKi kodulehe ja (või) selle teenustele teistele isikutele või kahjustada ZOOMBOOKi head nime ja mainet.
  4. Külastaja austab isikute õigusi ja nende inimväärikust ning hoidub solvamisest, mõnitamisest, ebameeldivatest või sobimatutest kommentaaridest ZOOMBOOKi toodete sisus, mis otseselt või kaudselt võiksid halvustada/solvata teist isikut, halvustada nende mainet, või mõjuda vulgaarselt, solvavalt või diskrimineerivalt, ega loo sisu, mis võiks põhjustada õiguslikku vastututust Teenusepakkujale.
  5. Teenusepakkuja ei vastuta Külastaja fotode, illustratsioonide ja tekstimaterjalide sisu eest ega kontrolli seda, samuti ei ole ta vastutav tekstimaterjalides esinevate ekslike faktide, teemapüstituste, tingimuste ja muude sisuvigade eest ega kontrolli neid. Teenusepakkuja ei vastuta külastaja tegude eest ega kontrolli ega esinda Külastajat. Teenuste osutamine ei tähenda, et Teenusepakkuja toetab Külastaja käitumist või tema avalduste sisu. Külastaja mõistab ja kinnitab, et vastutab ainuisikuliselt oma ZOOMBOOKi lehel jagatud info ja sisu eest.
  6. ZOOMBOOKi kodulehel toodet kujundades nõustub Külastaja autoriõiguste ja muude asjakohaste seaduste ja üldiste põhimõtetega. ZOOMBOOKi lehekülgedel oma fotosid kasutades on Külastaja teadlik kõigist riskidest seoses võimalike privaatsusrikkumistega kolmandate isikutega seoses. Teenusepakkuja soovitab Külastajal enne kolmandate isikute kohta fotode või info üleslaadimist küsida neilt selleks luba.
  7. Külastaja poolt postitatud või kasutatud sisu ZOOMBOOKi toodetes (nagu näiteks fotod, illustratsioonid, andmed või muu sisu) säilitatakse ZOOMBOOKi lehel kui Külastaja omand. Külastaja, kes soovib saada ZOOMBOOKi kodulehe teenuseid, annab Teenusepakkujale õiguse taastoota sisu, mida Külastaja on üles laadinud/kasutanud ja pakkuda Külastajale sellega seoses ka muid teenuseid, nagu näiteks salvestamine.
  8. Teenusepakkujal on õigus oma äranägemise järgi eemaldada ZOOMBOOKi kodulehelt mis tahes informatsiooni, mis on vastuolus seaduse, reeglite või moraalinormidega, või keelatud.
  9. Soovitame ZOOMBOOKi kodulehel registreerudes hoolikalt valida oma salasõna ja mitte seda teiste inimestega jagada! Külastaja on vastutav oma konto andmete jagamise eest kolmandatele isikutele. Kui kolmas isik kasutab Külastaja andmeid, siis on Külastaja vastutav kolmanda isiku tegude eest.
  10. Külastajal on alati õigus keelduda ZOOMBOOKi kodulehe teenustest ja anda sellest Teenusepakkujale e-kirjaga teada kasutades selleks ZOOMBOOKi kodulehel Kontaktandmete all välja toodud aadressi. Seda tuleb teha e-posti aadressilt, millega ZOOMBOOKi konto on loodud.
 4. Tellimine

  1. Enne ZOOMBOOKi toodete ostmist peab Külastaja jagama tarneaadressi, mis on vajalik toodete kohaletoimetamiseks.
  2. Külastaja vastutab täielikult tellimusvormil jagatud andmete täpsuse ja õigsuse eest. Kui Külastaja ei jaga tellimusvormil õigeid andmeid, siis pole ZOOMBOOK vastutav sellest tingitud tagajärgede eest ning tal on õigus nõuda Külastaja poolt põhjustatud kahjude hüvitamist.
  3. Külastaja on kohustatud toote enne tellimist hoolikalt üle vaatama, et vältida võimalikke vigu ja ebatäpsusi, sest seda ei saa hiljem enam muuta ning Külastaja katab kõik tellimusega seotud kulud.
 5. Ostu-müügi lepingu kokkuvõte

  1. Ostu-müügi leping - leping Ostja ja Müüja vahel ZOOMBOOKi toote tellimiseks/ostuks, mille sisuks on ZOOMBOOKi toote tellimise avaldus, mille Ostja esitab Teenusepakkujale ZOOMBOOKi kodulehe kaudu, ning järgnevate täienduste ja lisadega Tingimused.
  2. Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse kehtivaks hetkest, mil Külastaja klõpsab nuppu “Telli”.
  3. Ostja vastutab tellimuse numbri säilitamise eest ega tohi seda avaldada kolmandatele isikutele, kellel pole volitust Ostja nimel tooteid tagasi lükata. Kui tellimuse number on sattunud kolmandatele isikutele muul põhjusel kui Ostjapoolne andmete väljastamine, peab Ostja Müüjat sellest koheselt teavitama lepingus näidatud kontaktaadressil. Kui Müüjal puudub tellimuse info ebaseadusliku väljastamise kohta, arvestatakse, et vastuvõtval isikul on õigus võtta Ostjale õigeageselt kohale toimetatud tooted vastu.
  4. Ostjal, kes on sõlminud Müüjaga Ostu-müügi lepingu, on õigus kasutada ZOOMBOOKi Mudeli jagamist lingi abil. Kui Ostja on otsustanud seda teenust kasutada, tagab ZOOMBOOK nende andmete tehnilise kaitse, kuni see on seotud lingi saajate ja nende tegudega, kuid vaatamata kõigile kasutusele võetud tehnlistele meedetele, on Ostja siiski teadlik riskist ja vastutusest, mis kaasneb oma toodete jagamisega. Rohkem infot Zoombooki jagamisreeglite all.
 6. Ostja kohustused

  1. Kui Ostja kinnitab, et on Tingimustega tutvunud, siis nõustub ta tegutsema vastavalt neis sätestatud korrale ja muudele Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivatele seadustele.
  2. Ostja on kohustutatud tellitud toodete eest maksma ja võtma need vastavalt Tingimustes kirjeldatud protseduuridele vastu.
  3. Ostjal ei ole õigust taganeda Ostu-Müügi lepingust, kui leping on sõlmitud eritellimusena toodetud kaupadele, või kaupadele, mida ei toodeta ette, või mida toodetakse vastavalt kliendi eelistustele ja tema näpunäidete järgi, või kaupadele, mida on selgelt vastavalt kliendi vajadustele kohandatud. Ostja kinnitab, et ta mõistab, et tema tellitud toode on kohandatud vastavalt Kliendi vajadustele ning toodetud vastavalt Kliendi isiklikele eelistustele ja tema näpunäidete järgi, ning seetõttu kinnitab oma nõusolekut, et makse sooritamisel kaotab ta õiguse Ostu-Müügi lepingust taganeda, välja arvatud punktis 7.2 märgitud juhtudel.
 7. Ostja õigused

  1. Ostjal, kes kasutab ZOOMBOOKi kodulehe teenuseid, on õigus luua ja tellida ZOOMBOOKi tooteid ning osta neid vastavalt Tingimustes märgitud korrale.
  2. Kui Ostjale saabub defektne toode, on tal õigus Ostu-müügi lepingust keelduda, teavitades Müüjat sellest kirjalikult (e-kiri aadressil: abi@zoombook.ee, lisada info tagastava toote kohta, tellimuse number ja tagastamise põhjus, koos defektsust tõendavate fotodega) mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul alates toote kättesaamisest. Ostja võib seda õigust kasutada koos tagastustingimustega vastavalt punktis 14 välja toodule ja vaid siis, kui toote defekti eest vastutab Müüja ja kui Toode ei ole saanud kahjustada või selle välimus muutunud Ostja eksimuse tõttu.
 8. Müüja kohustused

  1. Müüja on kohustatud võimaldama Ostjale ZOOMBOOKi kodulehe teenuseid ja pakkuma võimalust ZOOMBOOKi toodete omandamiseks.
  2. Müüja on kohustatud tooted Ostjale kohale toimetama ja teeb seda märgitud aadressil, vastavalt Tingimustes märgitud korrale.
  3. Müüjal on kohustus austada Ostja privaatsust ning tema õigust isiklikule infole.
  4. Kui Ostja on rakendanud punktis 7.2 märgitud õigusi ja teinud seda vastavalt punktis 14 toodud korrale, ja Müüja on oma kohustusi rikkunud, siis maksab Müüja Ostjale raha tagasi 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, võttes aluseks tagastatud toote ostušeki kuupäeva.
 9. Müüja õigused

  1. Kui Ostja püüab mis tahes moel Müüja tööd, head nime ja mainet ja andmete kaitsmist ohustada, või rikub muul moel käesolevates tingimustest sätestatud kohustusi, petab Müüjat, püüab Tingimuste täitmisest kõrvale hiilida, kuritarvitab talle antud privileege ja/või allahindlusi, siis on Müüjal õigus tühistada Ostja juurdepääs ZOOMBOOKi kodulehele, või täielikult või osaliselt piirata tema ligipääsu ZOOMBOOKi kodulehele ja selle teenustele.
  2. Ostja nõustub, et Müüja otsustab Tingimuste rikkumise ühepoolselt, ja kohustub Müüjapoolset otsust austama kui seaduslikku ja õiget.
 10. Toote tootmine

  1. Tingimustega nõustunud Ostja ei ole selle vastu, et fotoraamatute tagakaanel on ZOOMBOOKi logo.
  2. Tootmine algab pärast makse laekumist Zoombooki tooteid sisaldavate tellimus(t)e eest.
  3. ZOOMBOOKi toodete tootmise tingimused on saadaval ZOOMBOOKi kodulehel Tootmis- ja tarnetingimuste all.
  4. Kui Ostja ei saa ZOOMBOOKilt toote tootmise või väljastamise kohta kinnitust 14 tööpäeva jooksul, on ta kohustatud ZOOMBOOKiga e-kirja teel ühendust võtma, kirjutades kodulehel Kontaktide all märgitud e-posti aadressil ning märkima e-kirjas ära ka oma tellimuse numbri.
  5. Müüja ei vastuta selle eest, et ZOOMBOOKi toodete värvigamma ei vasta täielikult sellele, mida Ostja näeb oma arvutiekraanil.
 11. ZOOMBOOKi toodete hinnad

  1. ZOOMBOOKi toodete hinnad on esitatud eurodes. Hinnas sisaldub käibemaks. Arved väljastatakse eurodes. ZOOMBOOKi toodete hinnad ei sisalda tarnekulusid.
 12. ZOOMBOOKi toodete eest maksmine

  1. Ostja maksab tellitud toodete eest e-panga kaudu kasutades selleks Paysera, Kevin ja Paypali maksesüsteeme, mille abil sooritatakse Ostja valitud e-panga kaudu ettemaks.
  2. Makse loetakse sooritatuks, kui Müüjale saabub pangast selle kohta teade.
  3. Makse mitte laekumisel hoiab Müüja Kliendi tellimust süsteemis 15 päeva. Kui Müüjale nende 15 päeva jooksul makset ei laeku, siis tellimus tühistatakse.
 13. ZOOMBOOKi toodete tarne

  1. Ostja kohustub jagama täpset tarneaadressi ja kontaktelefoninumbrit. Kui Ostja ei esita täpset telefoninumbrit või ei ole jagatud aadressil toote tarnimise hetkel kättesaadav, viib kuller toote Müüjale tagasi ning Ostja maksab selle taasväljastamise eest lisatasu;
  2. Tellitud tooted tarnitakse vastavalt tellimuse juures Ostja poolt märgitud eelistusele;
  3. Tarnekulud arvutatakse tarneaadressi ja kaupade kaalu ja suuruse põhjal. Tarnekulud on kättesaadvad ZOOMBOOKi kodulehel Tootmis- ja tarnetingimuste all.
  4. Tooteid tarnitakse kõikidesse riikidesse.
  5. Müüjal on kohustus toimetada toode Ostjale kätte vastavalt ZOOMBOOKi kodulehel välja toodud Tootmis- ja tarnetingimuste all sätestatud korrale.
  6. Müüja kohustub tegema kõik endast oleneva, et tooteid võimalikult kiiresti tellijani toimetada. Ostja nõustub, et ka Müüjast sõltumatute ettenägematute asjaolude puudumisel võib tarneaeg erineda Ostja ja Müüja vahel kokkulepitud ajast. Müüjast sõltumatute ettenägematute tingimuste puhul kohustub Müüja Ostjaga võimalikult kiiresti ühendust võtma ning leppima kokku tarnetingimustes ning muudes tarnega seotud küsimustes.
  7. Ostja kohustub tellitud tooted vastu võtma. Kui ta seda ei tee ja toode tarnitakse Ostja poolt antud aadressile ja vastavalt Ostja poolt jagatud informatsioonile, siis puudub Ostjal õigus esitada Müüjale mingeid nõudeid seoses toodete tarnimise/üleandmisega sobimatule üksusele;
  8. Toodete üleandmisel antakse Ostjale allakirjutamiseks kaupade üleandmist kinnitav dokument.
  9. Toodet kätte saades on Ostja ja Müüja, või tema volitatud esindaja, kohustatud pakendi ja toote üle kontrollima ning kirjutama alla arvele, kättetoimetamisteatele või muule dokumendile, mis kinnitab paki üleandmist ning vastuvõtmist. Kui Ostja kirjutab arvele, kättetoimetamisteatele või muule paki üleandmist kinnitavale dokumendile alla, siis kinnitab ta sellega, et saadetis oli saabudes heas korras, tootel polnud tehase poolt põhjustatud defekte, ja kõik tooted pakis olid õiged. Kui üleantud pakendil esineb vigu (kortsus, märg või muudmoodi väliselt kahjustada saanud) või on toode kahjustatud või valesti saadetud, on Ostja kohustatud selle kohta märke tegema kas arvele, kättetoimetamisteatele või muule üleandmist kinnitavale dokumendile, ja, Müüja või tema esindaja juuresolekul, kirjutama alla vabas vormis tunnistusele, et pakend ja (või) toode on kahjustatud (valesti saadetud). Kui Ostja seda ei tee, kaotab Müüja vastutuse vigaste toodete eest Ostja ees, kui veaks ei ole tootmisviga, ja nende puuduste eest, mida oleks olnud võimalik tuvastada toodet vastu võttes.
 14. Toodete tagastamine

  1. Kvaliteetset toodet ei saa ümber vahetada ja Ostja makstud raha ei tagastata.
  2. Defektsed tooted saab tagastada või ümber vahetada, kui Müüja on defektide eest vastutav.
  3. Ostjal on õigus valesti saadetud toode tagastada 5 (viie) tööpäeva jooksul kättetoimetamise hetkest, kui ta informeerib Müüjat sellest vastavalt punktis 7.2 toodud korrale.
  4. Defektse toote tagastamise kord:
   1. toodet saab tagastada, kui Ostja ei ole toodet ise kahjustanud;
   2. kui võimalik, siis tuleks toode tagastada Müüja pakendis, või siis mõnes muus transporti võimaldavas pakendis;
   3. toodet tagastades tuleks lisada ka ostudokumendid; Tooted tagastatakse Müüjale aadressil: UAB BALTO trader, Linkmenų g. 25, LT-08217 Vilnius;
   4. Defektse toote tagastuskulud katab Müüja.
   5. Müüjal on õigus keelduda Ostja tagastusest, kui tagastustingimused ei ole täidetud.
   6. Kui toote defekti eest vastutab Müüja ja seda ei ole võimalik parandada, siis makstakse Ostjale raha tagasi pangaülekandega maksja pangakontole.
 15. Info jagamine

  1. Müüja jagab Ostjale infot ja kasutab selleks kliendi poolt avaldatud e-posti aadressi, samuti on Ostjal õigus kasutada kõiki ZOOMBOOKi kodulehel Kontaktide all märgitud suhtluskanaleid info saamiseks.
  2. Tingimustega nõustudes nõustub Ostja saama infosõnumeid, mis on vajalikud toodete tellimiseks, nende eest maksmiseks ning nende kohaletoimetamiseks e-posti aadressile, mille ta Müüjale avaldanud on.
 16. Vastutus

  1. Külastaja/Ostja hüvitab kõik Teenusepakkujale/Müüjale või muudele isikutele tekitatud kulud, kui ta on ZOOMBOOKi kodulehe ja selle teenuste kasutamisega neile kahju tekitanud, ja kui kolmandad isikud esitavad mõistliku nõude oma õiguste rikkumise osas, mis on tekkinud Ostjapoolsest ZOOMBOOKi kodulehe ja selle teenuste kasutamisest.
  2. Teenusepakkuja/Müüja vabastatakse vastutusest alati, kui kahju tekitaja on Külastaja/Ostja, kes vaatamata Teenusepakkuja/Müüja soovitusele ja Ostja/Külastaja kohustusele, ei tutvunud Ostutingimustega, kuigi talle seda võimalust pakuti.
  3. Kahju tekitamise korral kompenseerib kahju tekitaja teisele osapoolele tekitatud otsese kahju.
 17. Kampaaniad. Kinkevautšerid

  1. Müüjal on alati õigus kampaaniaid alustada, nende tingimusi muuta ja neid lõpetada. Info käimasolevate kampaaniate kohta on olemas ZOOMBOOKi kodulehel.
  2. Kui Külastaja/Ostja on nõustunud oma andmete kasutamisega turunduse eesmärkidel, siis on Teenusepakkujal/Müüjal õigus saata Külastajale/Ostjale infot kampaaniate kohta e-posti ja/või SMS-i teel, väljaarvatud tellimuse staatust kinnitavad sõnumid.
  3. Ostja saab osta kinkevautšereid või maksta toodete eest vautšeril näidatud summas.
  4. Kinkevautšeri ostmise hetkel arvet ei väljastata. Arve väljastatakse ZOOMBOOKi toote ostuga.
  5. Kinkevautšer saadetakse pärast makse laekumist vaid Ostja e-postile.
  6. Kinkevautšeri omanik vastutab selle säilitamise ja koodi mittejagamise eest.
  7. Kinkevautšereid ei väljastata rahas.
  8. Kui tellimuse summa ületab kinkevautšeri väärtuse, tuleb Ostjal ülejäänud summa ise tasuda. Kui kinkevautšeri väärtus ületab tellimuse summa, ei maksta ülejäävat osa Ostjale rahas välja.
  9. Kinkevautšerit saab kasutada vaid korra, seejärel muutub see kehtetuks.
  10. Kui vautšerit ei ole kehtivusaja jooksul kasutatud, kaotab see ikkagi kehtivuse.
  11. Kinkevautšerit ei asendata, kui see ära kaob, ära varastatakse või see saab kahjustada.
  12. Vautšeri kopeerimine või muul moel taastootmine või võltsimine on keelatud.
  13. Käesoleva punkti sätted kehtivad vaid Teenusepakkuja/Müüja korraldatud kampaaniate puhul ega kehti Teenusepakkuja/Müüja Vahendajate poolt korraldatud kampaaniate puhul. Viimasel juhul peab Külastaja/Ostja tegutsema kooskõlas Ostja/Müüja Vahendajate ostu-müügi tingimustega, millega Ostja nõustub, kui ostab vastavaid kinkevautšereid.
 18. Lõppsätted

  1. Käesolevad tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
  2. Tingimustes määratletud õigussuhetele kehtivad Eesti Vabariigi seadused.
  3. Tingimuste täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele.
  4. Kohtulikud vaidlused lahendatakse Tarbijakaitse Ameti kaudu, aadressil: Pronksi 12, Tallinn, 10117, info@tarbijakaitseamet.ee.
  5. Nõuded või kaebused ZOOMBOOKi lehel ostetud toodete kohta palume edastada elektrooniliselt Vaidluste veebipõhise lahendamise platvormil: http://ec.europa.eu/odr/
  6. Tingimusi uuendati viimati 24/05/2018.