Ostutingimused

I. Üldsätted

 1. Veebikeskkonna www.zoombook.com (edaspidi ZOOMBOOK) kasutajate isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete töötlemise seadustega sätestatud põhimõtetele.
 2. ZOOMBOOKi jaoks on isiku privaatsuse kaitse väga oluline. ZOOMBOOKi kasutajal on õigus teada, millal ja milliseid andmeid tema kohta kogutakse, salvestatakse ja kasutatakse.
 3. ZOOMBOOK kogub ainult selliseid isikuandmeid, mida kasutaja omal vabal tahtel ZOOMBOOKile esitab ja mida ta lubab töödelda vastavalt selles dokumendis toodud tingimustele.
 4. Ostja nõustub reeglitega, esitades oma isikuandmed (nimi, perekonnanimi, telefoninumber, kehtiv meiliaadress) konto loomisel (kasutajaks registreerimisel) zoombook.ee veebisaidil.

II. Isikuandmed

 1. Isikuandmete hulka loetakse kasutaja nimi, aadress, e-aadress ja telefoninumber. Infot, mis ei ole seotud konkreetse isikuga, nagu näiteks ZOOMBOOKi kasutajate arv, isikuandmetena ei käsitleta.
 2. Isikuandmeid kasutatakse isiku tuvastamiseks vastavalt Eesti riigi isikuandmete kaitse seaduses ja muudes asjakohastes õigusaktides sätestatule.
 3. Müüja tagab, et kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes ostuprotsessi ja otseturundusega seotud põhjustel. Kliendi registreerimise hetkest talletatakse ja töödeldakse neid andmeid aktiivses andmebaasis.

III. Isikuandmete säilitamine ja töötlemine.

 1. ZOOMBOOKi kasutajate isikuandmed säilitatakse JSC BALTO serveris. Andmete turvalisuse tagamiseks, nende kadumise, hävimise ning neile soovimatu ligipääsu või nende levitamise ära hoidmiseks on kasutusel kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed. Andmetele on ligipääs ainult mõnel üksikul JSC BALTO volitatud töötajal, kelle vastutusel on ettevõtte tehnika-, müügi- või toimetamise osakondade töö. Vaatamata kõigile kontrollimeetmetele ei ole täielikku turvalisust, mis kaitseks alati ja igas olukorras, võimalik tagada.
 2. ZOOMBOOKi kasutamise kestel kogutavad andmed nagu IP-aadress, külastuse kuupäev ja kellaaeg ning külastatud lehed talletatakse statistilise analüüsi tegemise eesmärgil. Statistika tegemise eesmärgil kogutud andmete alusel konkreetset isikut (otseselt ega kaudselt) tuvastada ei saa. IP-aadressi ei kasutata veebilehe külastaja identifitseerimiseks.
 3. Isiku nime, aadressi, e-aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse tellimuste töötlemisel, finantsdokumentide koostamisel (nt arvete koostamiseks), toote ettevalmistamisel või tarnimisel tekkida võivate probleemide lahendamisel, kliendile põnevate pakkumiste kohta käiva info edastamisel või muude klienditeenindamisega seotud kohustuste täitmisel. Andmeid säilitatakse, töödeldakse ja kasutatakse vastavalt ZOOMBOOKi ostu-müügitehingutele seatud tingimustele ja korrale.

IV. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Kogutavaid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, neid kasutatakse ainult selles dokumendis toodud põhimõtete kohaselt. Muudest ettevõtetest pääsevad admetele ligi ainult BALTO koostööpartnerid, nende hulgas BALTOga seotud ettevõtted (JSC BALTO, JSC BALTO print, ООО «Балто принт»). JSC BALTO on kohustatud kontrollima, et partnerid kasutavad andmeid vastavalt andmekaitseseadustes sätestatule.

V. Küpsiste kasutamine ja veebiseire

 1. Turundustegevuste tõhustamise eesmärgil kasutatakse ZOOMBOOKi veebikeskkonnas Google Analyticsi tehnoloogiat. Google Analytics võimaldab veebikeskkonna külastajate tegevust täpsemalt analüüsida. Google kirjeldab Google Analyticsi tööpõhimõtteid järgmiselt:

  "See veebileht kasutab Google Inc pakutavat Google Analyticsi teenust. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk arvutisse paigaldatavaid tekstifaile analüüsimaks, kuidas külastajad veebikeskkonda kasutavad. Küpsiste abil veebikülastaja kohta kogutav teave (sealhulgas IP-aadress) säilitatakse Google'i Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Google kasutab kogutud teavet selleks, et analüüsida, mil moel külastaja veebikeskkonda kasutab. Ta koostab veebihalduritele aruandeid veebikeskkondade kasutusaktiivsuse kohta ja pakub muid veebilehtede ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google võib edastada teavet kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus, või juhul, kui kolmandad isikud töötlevad teavet Google'i kasuks. Google ei seosta kasutaja IP-aadressi Google'i valduses olevate teiste andmetega. Kasutaja võib keelduda küpsiste kasutamisest, määrates brauseri seaded vastavalt, aga sellisel juhul ei pruugi külastatava veebilehe kõik funktsioonid korralikult töötada. Seda veebilehte kasutades nõustub kasutaja, et Google töötleb tema andmeid ülalkirjeldatud viisil ja eesmärgil."

VI. Alaealiste kaitse

 1. Alaealised isikud (kuni 18) ei tohi esitada isikuandmeid vanema või eestkostja nõusolekuta. Laste isikuandmed pole nõutavad, neid ei koguta ega edastata kolmandatele isikutele.

VII. Infoks

 1. ZOOMBOOKi kasutajatel on lisaks muudele kasutajaõigustele õigus saada teavet nende kohta kogutava info kohta.

VIII. Privaatsuspõhimõtete muutmine

 1. Isikuandmete töötlemise põhimõtteid võidakse osaliselt või täielikult muuta. Isikuandmete töötlemise tingimuste muudatused või täiendused jõustuvad nende avalikustamise hetkest ehk päevast, mil need ZOOMBOOKi veebikeskkonnas avaldatakse.
 2. Kui kasutaja uuenenud isikuandmete töötlemise tingimustega ei nõustu, tuleb sellest ZOOMBOOKile kirjalikult teada anda. Sellisel juhul kaotab kasutaja ZOOMBOOKi veebikeskkonna teenuste kasutamise õiguse.
 3. Kui kasutaja jätkab ZOOMBOOKi veebikeskkonna teenuste kasutamist pärast uuenenud isikuandmete töötlemise tingimuste avaldamist, eeldatakse, et kasutaja on muudatustega nõustunud.

1. Üldsätted

1.1. ZOOMBOOKi toodete ostu- ja müügitingimused (edaspidi "tehingutingimused") on õiguslik dokument, milles sätestatut on kohustatud järgima nii klient kui müüja (edaspidi "osapooled"). See dokument sätestab osapoolte õigused ja kohustused ning ZOOMBOOKi toodete ostmise, nende eest tasumise, nende tarnimise ja tagastamise tingimused ja korra, samuti muud toote tellimise, ostu ja müügiga seotud asjaolud.

1.2. Klient nõustub tehingutingimustega, kui klikkab enne ZOOMBOOKi toote (toodete) ostmist lingile "Alusta".

1.3. Müüjal on õigus tehingutingimusi igal hetkel muuta või täiendada. Müüja ei ole kohustatud klienti tehingutingimuste muutmisest eelnevalt teavitama. Muudatused jõustuvad hetkest, mil need ZOOMBOOKi veebikeskkonnas avaldatakse.

1.4. ZOOMBOOKi tooteid (edaspidi "tooted") võivad tellida ja osta:

1.4.1. teovõimelised füüsilised isikud ehk täiskasvanud isikud, kes ei ole kohtulikult teovõimetuks tunnistatud;

1.4.2. alaealised iskud vanuses 14-18 aastat vanema või eestkostja nõusolekul;

1.4.3. juriidilised isikud;

1.4.4. eelnevates punktides nimetatud isikute volitatud esindajad.

1. 5. Tehingutingimustega nõustudes kinnitab klient ühtlasi, et on selle dokumendi punktis 1.4 toodud tingimuste kohaselt õigustatud tooteid ostma.


2. Isikuandmete kaitse

2.1. Enne ZOOMBOOKi toodete ostmist esitab klient oma isikuandmed, mida on vaja toote ostu vormistamisel, maksmisel ja tarnimisel (nt eesnimi, perekonnanimi, tarneaadress, telefoninumber, kehtiv e-aadress).

2.2. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a müüja koostööpartnerid, kes toote tarnivad või kes muul viisil osalevad kliendi tellimuse täitmisel. Viimasel juhul edastatakse kliendi isikuandmed kolmadatele isikutele vastavalt Leedu Vabariigi asjakohastes seadustes sätestatule.

2.3. Müüja tagab, et kliendi isikuandmeid kasutatakse ainult toote ostmise ja otseturundusmeetmete kasutamisega seoses.

2.4. Isikuandmeid, mille klient esitab müüja töötajale isikusamasuse tuvastamise käigus (näiteks olukorras, mis on toodud selle dokumendi punktis 11.3), kasutatakse vaid isiku tuvastamise eesmärgil.


3. Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Ostu-müügileping (edaspidi leping) kliendi ja müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil klient klikkab nupule "Telli".


4. Kliendi kohustused

4.1. Klikates lingile "Alusta", nõustub klient selles dokumendis toodud tehingutingimuste ja muude seotud tingimustega ega tegutse kuidagi vastuolus Leedu Vabariigi või Euroopa Liidu seadustega.

4.2. Klient maksab tellitud toote eest ja saab selle kätte vastavalt selles dokumendis sätestatud korrale.


5. Kliendi õigused

5.1. Kliendil on õigus kujundada, tellida ja osta tooteid ZOOMBOOKi veebikeskkonnas vastavalt selles dokumendis sätestatud tingimustele ja korrale.

5.2. Kliendil on õigus loobuda ostu-müügilepingu täitmisest, kui ta teatab sellest müüjale kirjalikult (e-posti teel, märkides kirjas ära toote, mille ta tagastada soovib, tellimuse numbri ja tagastamise põhjuse) 3 (kolme) tööpäeva jooksul toote kättesaamise kuupäevast arvates. Klient saab seda õigust kasutada vastavalt selle dokumendi punktis 12 toodud toote tagastamise tingimustele. Toodet ei saa tagastada, kui see on saanud kahjustada või selle väline kuju on oluliselt muutunud kliendi süül.


6. Müüja kohustused

6.1. Müüja kindlustab kliendile võimaluse kasutada ZOOMBOOKi veebikeskkonna teenuseid.

6.2. Müüja kindlustab ostetud toodete kohaletoimetamise kliendi määratud aadressile vastavalt selles dokumendis sätestatud tingimustele.

6.3. Müüja austab kliendi õigust privaatsusele ja tagab tema isikuandmete turvalisuse.

6.4. Kui klient kasutab selle dokumendi punktis 5.2 toodud õigusi vastavalt punktis 12 toodud tingimustele ning ainult juhul, kui müüja ei ole oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud, tagastab müüja kliendile toote eest makstud raha 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, arvates päevast, mil müüja toote tagasi saab.


7. Müüja õigused

7.1. Kui klient tegutseb viisil, mis ühel või teisel viisil kahjustab müüja tegevust või seab ohtu andmete turvalisuse, või kui ta ei täida temale selle dokumendi punktis 4. ette nähtud kohustusi, on müüjal õigus mitte võimaldada kliendil ZOOMBOOKi veebikeskkonda siseneda või piirata tema võimalusi ZOOMBOOKi veebikeskkonna kasutamisel.

7.2. Kui kliendi tegevus läheb vastuollu ZOOMBOOKi veebikeskkonna kasutamise tingimustega (näiteks toote ostmise, eripakkumiste kasutamise, võistlustest osavõtmise tingimustega) või kui klient tabatakse müüjale kahju toovalt pahatahtlikult tegevuselt, katselt petta või kõrvale hiilida ostu- või muude tingimuste täitmisest, või kui ta kuritarvitab talle antavaid privileege või õigust allahindlusele, siis on müüjal õigus täielikult või osaliselt piirata kliendi ligipääsu ZOOMBOOKi veebikeskkonnale ja/või piirata tema võimalusi müüja teenuste kasutamisel. Klient nõustub, et müüja võib ühepoolselt otsustada selle üle, kas klient on rikkunud veebikeskkonna kasutamisega seotud õigusi ja korda, ning aktsepteerib müüja vastavat otsust kui seaduslikku ja õiglast.


8. Toote tellimine

8.1. Vastavalt selles dokumendis toodud tingimustele ja korrale on kliendil õigus kasutada ZOOMBOOKi veebikeskkonda fotoraamatute, päevikute, märkmike ja muude toodete loomiseks ja tellimiseks. Teenuste kasutamisel ei ole lubatud üles laadida ja salvestada informatsiooni, mille kasutamine või levitamine on seadustega keelatud. ZOOMBOOKil on õigus keelatud informatsioon veebikeskkonnast eemaldada.

8.2. Selles dokumendis sätestatud tingimustega nõustudes nõustub klient ühtlasi sellega, et ZOOMBOOKi fotoraamatute tagaküljele prinditakse ZOOMBOOKi logo.

8.3. Tavajuhul kulub fotoraamatute, märkmike, päevikute ja muude prinditavate toodete valmistamiseks kuni 7 tööpäeva, arvates päevast, mil laekub makse tellitud toote eest. Postkaardid toodetakse 1 tööpäeva jooksul.

8.4. Toodet hakatakse valmistama pärast seda, kui müüjale laekub makse tellitud toote eest.

8.5. Kui klient ei saa kinnitust tellimuse tootmise alustamise või tarnimise kohta, tuleb tal võtta ühendust ZOOMBOOKiga e-posti teel, märkides kirjas ära ka tellimuse numbri.


9. Toote hind

9.1. Toote hinnad on väljendatud eurodes, need sisaldavad käibemaksu. Väljastatavates käibemaksuarvetes arvestatakse eurodes. Toote tarnimise maksumust ei ole ZOOMBOOKi toodete hindadesse arvestatud.


10. Toodete eest maksmine

10.1. Klient maksab tellitavate toodete eest online-panga kaudu, Zoombooki maksepartneriks on PayPal.

10.2. Makse loetakse sooritatuks hetkel, mil makse laekub müüja pangakontole.

10.3. Makset tehes märgib klient makse eesmärgi lahtrisse toote numbri.

10.4. Kui makse ebaõnnestub ja müüjale ei laeku, säilitab müüja kliendi tellimust oma süsteemis 15 päeva. Kui makse selle perioodi jooksul ei laeku, tellimus tühistatakse.


11. Toote tarnimine

11.1. Klient võib toote kättesaamiseks kasutada kulleri teenuseid.

11.2. Tellides toote tarneteenuse, peab klient esitama täpse aadressi, kuhu toode tarnida tuleb, ja esitama ka kontakttelefoni numbri. Kui klient kontakttelefoninumbrit ei esita ja teda kokkulepitud tarneajal esitatud aadressil pakki vastu võtmas ei ole, siis toimetab kuller toote müüjale tagasi ja klient peab maksma lisatasu toote uuesti tarnimise eest.

11.3. Klient võtab tellitud toote vastu ise. Kui toode tarnitakse kliendi aadressile vastavalt kõigile kokkulepetele, aga klient seda vastu võtta ei saa, siis puudub kliendil õigus esitada müüjale kaebust tarneteenuse mittetagamise kohta.

11.4. Tooted võib kohale toimetada ka müüja ise või tema volitatud esindaja.

11.5. Toote tarnimise maksumus arvutatakse tarne sihtaadressi, paki kaalu ja suuruse alusel.

11.6. Müüjal on õigus toote tarnimise hinda muuta.

11.7. Fotoraamatute, märkmike ja päevikute tarneag Euroopasse saatmisel on 5-10 äripäeva standardtarne ja 2-3 äripäeva kiirtarne korral. USAsse saatmisel on tarneaeg kiirtarne korral 2-3 äripäeva. Postkaartide tarneaeg Euroopasse saatmisel on 3-10 äripäeva, väljapoole Euroopat saates 10-30 äripäeva. Tarneaega tootmisaja sisse ei arvestata.

11.8. Müüja teeb kõik endast oleneva, et tarnida ostetud tooted kliendini nii kiiresti kui võimalik.

11.9. Toodet vastu võttes kontrollib klient koos müüja või tema volitatud esindajaga toote seisukorda ja allkirjastab arve, saatekirja või muu kauba üleandmist-vastuvõtmist kinnitava dokumendi. Kui klient nimetatud dokumendi allkirjastab, käsitletakse seda kui kinnitust, et toode on tarnitud nõuetekohases seisukorras ning sellel ei ole müüja tegevusest tulenevaid puudusi. Kui klient märkab toote pakendil kahjustusi (pakend on kortsus või katki, märg või muul moel kahjustatud) või avastab, et tooted on katki või valesti komplekteeritud, tuleb teha sellekohane märge kas arvele, saatelehele või muule toote üleandmist-vastuvõtmist tõendavale dokumendile. Samuti tuleb kirjutada vabas vormis akt toote puuduste kohta müüjale või tema esindajale. Ku klient seda ei tee, ei pea müüja kliendile kahjusid korvama (kui toote puudused ei tulene tootmisvigadest või toote valesti komplekteerimisest).


12. Toote tagastamine

12.1. Puudulikud tooted parandatakse või asendatakse, kui toote puudused tulenevad müüja tegevusest.

12.2. Klient peab kasutama tagastusõigust 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates toote kliendini toimetamise päevast, teavitades sellest müüjat vastavalt selle dokumendi punktis 5.2 toodud tingimustele ja korrale.

12.3. Toodet saab tagastade järgmistel tingimustel:

12.3.1. toote puudused pole tekkinud kliendi enda süül.

12.3.2. toode tagastatakse originaalpakendis või muus pakendis, mis garanteerib selle turvalise jõudmise sihtkohta.

12.3.3. toodet tagastades esitatakse ostu tõestav dokument.

12.3.4. toode tagastatakse müüja tegevuskohta.

12.3.5. klient täidab toote tagastamise dokumendi, märkides sellele ka tagastamise põhjuse.

12.3.6. klient maksab toote tagastamise tasu.

12.4. Müüja võib keelduda toodet tagasi võtmast, kui klient ei täida kõiki toote tagastamise tingimusi.

12.5. Kui toote puudused on tekkinud müüja süül ja seda ei ole võimalik parandada, tagastakse kliendile toote eest masktud summa pangaülekandega maksja pangakontole.


13. Infovahetus

13.1. Müüja annab kliendile infot e-posti teel, saates teated e-aadressil, mille klient kasutajaks registreerudes esitas. Kliendil on õigus kasutada müüjaga suhtlemiseks kõiki kommunikatsioonivahendeid, mis on märgitud ZOOMBOOKi veebikeskkonna sektsioonis "Kontaktid".

13.2. Nõustudes selles dokumendis toodud korra ja tingimustega, nõustub klient ka sellega, et talle saadetakse e-postiga tellitud toote tootmise, makse sooritamise ja tarne kohta käivaid teateid.


14. Vastutus

14.1. Klient vastutab täielikult registreerimisvormis esitatud andmete täpsuse ja õigsuse eest. Kui klient on esitanud registreerimisel ebatäpseid või valesid andmeid, siis sellest tulenevate tagajärgede eest müüja ei vastuta, küll aga on müüjal õigus nõuda kliendilt kompensatsiooni, kui ta kannatab andmete ebatäpsuse tõttu otsest kahju.

14.2. Klient vastutab täielikult oma tegevuse eest ZOOMBOOKi veebikeskkonnas.

14.3. Klient hoiab oma tellimuse numbri enda teada ega avalikusta seda kolmandatele isikutele, kel ei ole õigust kliendi nimel tooteid vastu võtta. Kui kolmandad isikud saavad kliendi tahte vastaselt tellimuse numbri teada, peab klient viivitamatult sellest müüjat teavitama lepingus märgitud kontaktandmeid kasutades. Kui müüja vastavasisulist teadet ei saa ja toote tellimuse numbri esitajale üle annab, käsitletakse seda selliselt, et tellimuse numbri esitaja oli toote õigustatud vastuvõtja ning tellimus on kokkuleppe kohaselt tarnitud.

14.4. Müüja ei pea korvama kahjusid, mis tulenevad sellest, et klient ei ole tutvunud selles dokumendis toodud tingimuste ja korraga. Kliendil on kohustus selle dokumendi sisuga tutvuda. Ühtlasi tagab müüja kliendile võimaluse ja ka soovitab tal selles dokumendis toodud tingimuste ja korraga tutvuda.

14.5. Müüja ei vastuta selle eest, kui tarnitud toote värv ei ole täpselt samasugune, nagu see paistab olevat tootemudelil kliendi arvutiekraanilt vaadates.

14.6. Kahjude tekkimisel kompenseerib see pool, kelle süül kahju tekkis, kõik kahjud kahju kannatanud poolele.


15. Müüja kampaaniad

15.1. Müüjal on õigus teha kampaaniaid, muuta nende tingimusi ja need lõpetada mistahes ajal.

15.2. Kliendil on õigus osta kinkevautšereid ja kasutada neid toodete eest maksmisel.

15.3. Kinkevautšerid saadetakse kliendile e-postiga pärast seda, kui makse on müüjale laekunud.

15.4. Kui tellimuse summa ületab kliendi kinkevautšeri väärtust, maksab klient toote ostmiseks vajaliku täiendava summa juurde.

15.5. Kinkevautšerit ei saa raha vastu vahetada.

15.6. Kinkevautšereid saab lunastada vaid ühe korra.

15.7. Kinkevautšeri omanik vastutab vautšeri turvalisuse eest ega avalikusta selle unikaalset koodi kolmandatele isikutele.

15.8. Kui kinkevautšeril märgitud tähtaeg möödub, kaotab see kehtivuse.

15.9. Kui kinkevautšer kaob või saab kahjustada, siis seda uuega ei asendata.

15.10. Kinkevautšeri kopeerimine, muul moel taastootmine või võltsimine on keelatud.

15.11. Kui klient ostab toote kinkevautšerit kasutades ja kasutab seejärel toote tagastamise õigust vastavalt selle dokumendi punktis 5.2 tingimustele, siis lahutatakse takasimakstavast summast kinkevautšeri väärtusele vastav summa.

15.12. Siin sätestatud tingimused kehtivad ainult müüja korraldatavate kampaaniatega ega puuduta edasimüüjate kampaaniaid.

15.13. Kui klient ostab vautšeri ZOOMBOOKi toodetele edasimüüjate korraldatavate kampaaniate raames, siis peab ta järgima edasimüüjate kehtestatud ostu-müügitingimusi või tingimusi, millega ta nõustub vautšerit ostes.


16. Lõppsätted

16.1. Ülaltoodud tingimused ja kord on kooskõlas Leedu Vabariigi seadustes sätestatuga.

16.2. Ülaltoodud tingimuste täitmise või täitmata jätmisega seoses tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Leedu Vabariigi seadused.

16.3. Kõiki vaidlusi, mis ülaltoodud tingimuste ja korra täitmise või täitmata jätmisega seoses tekivad, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendatakse need vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.