ZOOMBOOKi jagamisreeglid

ZOOMBOOKi kodulehe klientidel (edaspidi - Kasutajad) on võimalus ZOOMBOOKi kodulehel jagada oma loodud pilte, raamatuid, kalendreid, märkmikke, välja arvatud postkaarte, fotolõuendeid ja mudelite faile (edaspidi - Mudelid) sõprade, kolleegide, tuttavatega, või teha need avalikult kättesaadavaks vastavalt ZOOMBOOKi jagamisereeglitele (Edaspidi - Reeglid).

ZOOMBOOKi kodulehe Kasutajad võivad teha oma Mudelid kättesaadavaks teatud isikutele või nende grupile (nt ainult Teie ettevõttele või teatud isikute grupile) või teha avalikuks kolmandatele isikutele (nt postitades sotsiaalvõrgustikku), edaspidi - Saajad.

Valitud Saajatega võib Kasutaja Mudeli linki jagada ainult pärast Mudeli sidumist, st tellitud toote riiulilt, vajutades toote Mudeli paremal pool olevale ikoonile ja valides funktsiooni "Jaga".

Kasutaja saab Jagada Mudelit:
 • edastades lingi vastavale e-postile või pannes ĂĽles sotsiaalvõrku
 • kirjutades konkreetsete Saajate e-posti aadressid ja saates ZOOMBOOK sellele aadressile genereeritud e-post lingiga.

Kui lingi Saajad jagavad saadud e-kirja või sellega saadud linki teiste isikutega, siis isikud, kellega otseselt ei jaganud, võivad näha lingi sisu.

Kui linki jagatakse avalikult (nt sotsiaalvõrgus) on Mudel (sh pildid) nähtav kõigile, kes kasutavad või ei kasuta avalikke veebilehe teenuseid. Kasutajate poolt avalikult jagatud link (sh pildid) saab kuvada avaliku veebilehe otsingutulemustes ja muudes nende poolt osutatud teenustes.

Jagamise võib katkestada igal ajal, ja siis avaneb link tühja lehena. Kui ei katkestata, jääb link aktiivseks ja Saaja saab kasutada Mudeli faili.

Kõik Saajad, kes on saanud Mudeli fail, saavad avada kehtiva lingi, vaadata Mudelit ja osta toode isiklikuks kasutamiseks, valides funktsiooni "Tellida".

Lingilt saab Saaja osta toote ainult pärast ZOOMBOOK süsteemis registreerumist vastavalt ZOOMBOOK ostu-müügi reeglitele. Toodete tellimisel vastutavad Saajad Tehingu sõlmimise ja täitmise eest, samuti mis tahes muude Tehingu sõlmimisega ja täitmisega seotud kohustuste eest. Toote ostmisega omandab Saaja toote omandiõiguse, kuid ei omanda autori varalist õigust jagatud Mudelile. Ostes toote nõustub Saaja seda kasutama ainult isiklikuks otstarbeks, kuid mitte avalikuks või kaubanduslikuks kasutamiseks. Ostes toote nõustub Saaja, et Mudelit müüakse ZOOMBOOK logoga. Saaja peab pöörama tähelepanu ZOOMBOOK kodulehel äratoodud intellektuaalse omandi, privaatsuspoliitika ja muude reeglitele.

Kasutaja annab Saajatega tasuta ZOOMBOOK jagamisel neile õigused, kaasa arvatud, kuid mitte ainult: näidata Mudeli originaali; avaldada Mudel, sealhulgas muutes selle kättesaadavaks arvutivõrgud kaudu (internetis), taastada Mudel mis tahes vormis või viisil, levitada Mudelit müügi eesmärgil, kuivõrd see on seotud Mudeli lingi Saajatega lubatud tehingute täitmisel.

ZOOMBOOK tagab ainult tehnilised vahendid Mudeli jagamiseks ja ta ei ole Kasutajate esindaja, agent, vahendaja jne. Mudeli jagamise funktsioon on mugavuse huvides, kuid riski ja vastutuse lingi jagamise, sisu ning kasutamise eest võtab endale Kasutaja.

Mis tahes Kasutaja või Saaja poolt tehtud Mudeli disaini ja ZOOMBOOK kodulehel kättesaadava sisu muutmine, töötlemine, kopeerimine ja/või muu ZOOMBOOK kirjaliku loata ja/või reegleid järgimata kasutamine, kui ei ole ettenähtud teisiti, on autoriõiguste rikkumine, mille eest vastutakse Leedu Vabariigi seaduste kohaselt.

Kasutaja ja/või Saaja avaldab ja kinnitab, et on lugenud ning mõistnud lingi ja jagamise reeglid ning nõustub sellega, et need on kohustuslikud ja kohustub neid järgima.

Kasutades Mudeli jagamise võimalust kinnitab Kasutaja, et ta:
 • mõistab, et kogu vastutus Mudeli jagamise ja sellega seotud info õigsuse eest ja vastavus Leedu Vabariigi seadustele kuulub Mudeli ja sellega seotud info edastanud Kasutajale;
 • mõistab ja kinnitab, et Kasutaja ise vastutab Mudeli autorsuse, käesolevate reeglite, intellektuaalomandi kaitse või teiste õigusrikkumiste eest.
Kui Kasutaja ei määra teisiti, nõustub Saaja, et tal ei ole õigust teha järgnevaid Mudeliga seotud tegevusi:
 • kasutada ärilistel eesmärkidel;
 • levitada, edastada, rentida, liisida tasu eest, mĂĽĂĽa, loovutada või ĂĽle anda õigusi või anda ĂĽle muul viisil;
 • kopeerida, sealhulgas osaliselt kopeerida;
 • muuta, redigeerida, korrigeerida, tõlkida, dekompileerida, luua sellest tuletatud tooted või teha muid muudatusi;
 • eemaldada, varjata, võltsida, hävitada või muuta;
 • kasutades näidata vale päritolu allikat;
 • ĂĽleviia, eksportida (re-eksportida) ja (või) importida (uuesti importida) mis tahes riigile, sealhulgas selle riigile, kuhu on eksport ja import keelatud;
 • kasutada andmebaasi või kogumiku loomiseks ning lisada sellistele andmebaasidele või kogumikele.
Nõustudes kohustuslike reeglitega nõustub Kasutaja ka täiendavate reeglitega piltide osas:
 • Te kinnitate, et teil on kõik õigused piltidele, kuna te tegite need ise või teil on autori luba kasutada pilte ZOOMBOOK kodulehel.
 • Te olete vastutav selle eest, et teil oleks selge ja kindel inimeste, kes on äratuntav fotodel, nõusolek, et nende kujutis kasutakse ZOOMBOOK kodulehel.
 • Te võtate endale vastutuse võimalike kolmandate osapoolte nõuetele ja hĂĽvitisnõuetele, mis on seotud fotodega.
ZOOMBOOK ei vastuta:
 • Kasutaja poolt esitatud fotode, illustratsioonide või tekstilise materjali autorsuse, samuti Mudeli tekstilise materjali faktide, tingimuste, konteksti ja sisu vigade eest;
 • Kasutaja tegevuse eest, ta ei kontrolli ja ei esinda kasutajat. Mudeli lingi jagamisteenuse andmine ei tähenda seda, et ZOOMBOOK mingil viisil toetab Mudeli sisu;
 • Mudeli kvaliteedi eest, va polĂĽgraafiline trĂĽkikvaliteet, vastavus kirjeldusele ja / või komplektsusele;
 • intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate eeskirjade ja muude õigusaktide rikkumisi eest, juhul, kui Kasutaja rikub autoriõigust Mudeli avalikustamisega ja mis tahes sellega seotud otsese ja kaudse varalise ja mittevaralise kahju eest, mida võib kannatada Kasutaja ja/või Saaja;
 • sobimatu ja/või volitamata Kasutajate ja/või Saajate käitumise eest, samuti igasuguse ning mingil viisil Kasutaja ja/või Saaja teostavate või teostatud õigusaktide rikkumise eest.
ZOOMBOOK on õigus (kuid mitte kohustus):
 • eesmärkiga vältida intellektuaalomandi õiguste rikkumisi kontrollida, kas Mudelid, mida Kasutaja jagab, ei riku intellektuaalomandi õigusi;
 • kahtluse korral või asjakohase teave saamisel või lingi Saajatelt nõuete saamisel, nõuda, et Kasutaja kinnitaks, et Mudelid, mida nad jagasid või avalikustasid ning nendega seotud andmed on õiged ja, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõuda Mudeli autorluse tõendeid;
 • igal ajal omal äranägemisel ja algatusel või teistelt isikutelt sõnumi saamisel, kustutada/eemaldada Kasutaja poolt jagatud või avalikustatud Mudelid ning mis tahes nendega seotud info, kui ZOOMBOOK arvamusel need rikuvad Mudelite Reeglite või õigusaktide nõudeis või on vastuolus heade kommetega ja/või avalikku korraga.
 • igal ajal jälgida Kasutaja ja/või Saaja tegevust ZOOMBOOK kodulehel ja uurida mis tahes käesolevate Reeglite rikkumisi ning võtma tarvitusele kõik võimalikud meetmed eeskirjade rikkumiste lõpetamiseks ja edasiste Kasutaja ja/või Saaja poolt tehtava rikkumise ärahoidmiseks.

ZOOMBOOK jätab endale õiguse muuta mis tahes kodulehekülje osa ning käesolevaid Tingimusi. ZOOMBOOK ei kohustu teavitama nendest muutustest oma kodulehel. Kui te ei nõustu muudatustega, peate lõpetama lehekülge kasutamise. Teie edasine kodulehe kasutamine pärast tehtud muudatuste avaldamist tähendab, et teie nõustute muutustega.